Decàleg de principis ètics i d’acció política

Decàleg de la CUP
En coherència amb el model polític que hem defensat des de la constitució de la CUP Celrà, presentem aquest decàleg de principis ètics i d’acció política, amb el qual es comprometen totes les persones que integren la candidatura.

 

I. LA CANDIDATURA

1. Assemblearisme

Els posicionaments i línies d’acció de la candidatura es decidiran de forma democràtica, horitzontal i assembleària, habilitant canals de consulta i participació oberts als moviments socials, les entitats i la ciutadania: assemblees obertes, consultes telemàtiques…

El programa electoral i la llista de la candidatura s’elaboraran d’acord amb aquests criteris i es ratificaran en assemblea oberta.

2. Transparència

La candidatura es dotarà de mecanismes per garantir la màxima transparència en la seva gestió interna, i anualment donarà compte públicament del seu balanç econòmic i de la seva activitat: ingressos i despeses anuals, cost de la campanya electoral, renda dels regidors i regidores…

3. Independència econòmica

La candidatura no sol·licitarà cap crèdit bancari per finançar-se ni per sufragar la campanya electoral, i farà els passos necessaris per traslladar progressivament la seva operativa bancària a una entitat de finances ètiques.

4. Responsabilitat social i ambiental

La candidatura habilitarà mecanismes perquè els recursos propis reverteixin en iniciatives i projectes socials del poble.

En la seva tasca diària i a l’hora d’organitzar activitats, la candidatura prioritzarà l’ús de béns i serveis basats en criteris ètics i responsables des del punt de vista social i ambiental.

5. Municipalisme

La candidatura practicarà un municipalisme actiu i compromès, entenent-lo com a eina real de transformació social i d’alliberament nacional i social del poble català.

 

II. ELS CÀRRECS ELECTES

6. Limitació de mandats

Entenem l’exercici d’un càrrec públic com un servei a la col·lectivitat de caràcter temporal, no com una professió. Així, els regidors i regidores de la candidatura podran formar part del govern municipal durant un màxim de dos mandats consecutius.

7. Limitació de retribucions

En el cas que es dediquin de forma parcial o exclusiva a la tasca institucional, els càrrecs electes rebran un sou equivalent com a màxim a dues vegades i mitja el salari mínim interprofessional (1.600 € nets/mes).

L’assemblea decidirà la destinació de les assignacions econòmiques institucionals dels càrrecs electes sense dedicació parcial o exclusiva.

Els càrrecs electes renunciaran a les remuneracions que proporcionin altres administracions públiques pel fet de participar de les seves reunions. Correspondrà a l’assemblea decidir la destinació d’aquestes remuneracions. També renunciaran a qualsevol privilegi o obsequi que puguin rebre per raó del seu càrrec.

8. Limitació de càrrecs

Els càrrecs electes no podran tenir duplicitat de càrrecs a les institucions ni en la mateixa organització, excepte aquells que derivin directament de l’activitat municipal, com és el cas del Consell Comarcal i la Diputació.

9. Compromís amb la candidatura

Els càrrecs electes es comprometran a mantenir-se fidels al mandat de l’assemblea mentre estiguin al càrrec. Exerciran com a portaveus de la candidatura, defensaran els posicionaments acordats en assemblea i el seu càrrec estarà subjecte a la sobirania d’aquesta.

La posició de les regidores i regidors serà coherent amb el contingut del programa electoral de la candidatura, i es podran celebrar assemblees revocatòries si mai aquesta coherència queda qüestionada en alguna votació o posicionament públic.

En cas que un càrrec electe abandoni la CUP per discrepàncies polítiques amb el projecte, renunciarà a l’acta de regidor o regidora per garantir que una altra persona de la llista assumeixi les seves funcions d’acord amb el programa acordat en assemblea.

10. Retiment de comptes

Els càrrecs electes retran comptes periòdicament de la seva feina al consistori davant la població a través dels mitjans de comunicació, del web o d’actes públics.