Programa municipal > Administració

Imatge del Centre Cultural La FàbricaVolem aprofundir al màxim en la gestió transparent de l’Ajuntament, reduint el deute municipal i municipalitzant serveis quan sigui possible; continuar potenciant la creació d’ocupació, el comerç local, i fomentar el cooperativisme i l’economia social i solidària; millorar la comunicació interna i externa de l’Ajuntament, i promoure els projectes d’agermanament, cooperació i solidaritat.

 

TRANSPARÈNCIA

La gestió transparent ha estat un dels eixos bàsics del govern dels darrers quatre anys. S’han fet públiques totes les dades de la hisenda local i el web Celrà.cat ha obtingut dos premis a la transparència. Amb tot, cal aprofundir encara més en aquest terreny perquè la ciutadania té dret a rebre informació municipal clara i completa. Per això, proposem:

■ Fer pública la declaració de béns i interessos dels regidors i regidores en el moment d’acceptar el càrrec i en el de deixar-lo.

■ Garantir que els regidors i regidores presentin la seva declaració de renda anual a intervenció, que igualment quedarà en el registre d’interessos sota custòdia de secretaria.

■ Assegurar que els partits polítics representats en el plenari presentin anualment a secretaria o intervenció la declaració anual de despeses i ingressos del seu partit; i que, en cas que sol·licitin crèdits a una entitat financera, aquests es facin públics.

■ Organitzar un cop l’any una audiència pública de tancament de l’exercici econòmic anterior.

■ Continuar treballant per arribar a complir tots els indicadors internacionals de transparència en la informació publicada al web municipal.

 

HISENDA I GESTIÓ MUNICIPAL

En aquesta legislatura hem eixugat part del deute municipal amb mesures com la contenció i racionalització de la despesa, la renegociació de contractes i adjudicacions i la municipalització de serveis quan ha estat possible. Continuarem treballant en aquesta línia, sense afectar els serveis que es presten a la ciutadania i sense apujar impostos si no és estrictament necessari, amb les mesures següents:

■ Mantenir la reducció de salaris de l’alcalde, regidors i regidores i la renúncia a la figura dels càrrecs de confiança.

■ Establir que la despesa de propaganda dels partits polítics durant el període electoral no superi mai l’import d’un euro per persona inscrita en el cens municipal.

■ Millorar el pressupost participatiu, elaborant un reglament i establint partides econòmiques generals i específiques per zones.

■ Continuar treballant per la reducció del dèficit i l’endeutament municipal, minimitzant costos innecessaris sense afectar la qualitat dels serveis.

■ Mantenir la planificació actual de cobrament d’impostos (IBI, vehicles…) en tant que garanteix l’assoliment dels objectius marcats: evitar pòlisses de crèdit amb bancs, pagar en 15 dies els proveïdors, etc. Estudiar augmentar el fraccionament a demanda ciutadana.

■ Estudiar la municipalització del servei d’aigua potable o la creació d’una empresa mixta pública-privada al 50%, que permeti mesures com implantar una tarifació social.

■ Als concursos públics, promoure l’aplicació eficient de clàusules socials.

■ Garantir el compliment de la legislació d’accessibilitat en el moment de concedir llicències per a l’obertura de nous locals.

■ Fer un primer pas de desvinculació de l’Ajuntament respecte de la banca convencional transferint algun dipòsit a la banca ètica.

■ Engegar una prova pilot de creació d’un cos de vigilància municipal, amb capacitat de sanció i amb les funcions cíviques i preventives que els atribueix la llei: custodiar i vigilar béns, serveis, instal·lacions i dependències municipals; ordenar i regular el trànsit dins el nucli urbà; participar en les tasques d’auxili al ciutadà i de protecció civil, i vetllar pel compliment de les regulacions municipals. Un cop finalitzada la prova pilot, obrir un procés participatiu per decidir la seva continuïtat.

 

PROMOCIÓ ECONÒMICA I COMERÇ

Des de l’Àrea de Promoció Econòmica prioritzarem l’ocupació de la població de Celrà i treballarem per l’emprenedoria i pel desenvolupament local en col·laboració amb els municipis veïns, procurant impulsar el cooperativisme i la responsabilitat social de les empreses. Continuarem treballant colze a colze amb els comerços i empreses del municipi, fomentant la compra de proximitat. Proposem les mesures següents:

■ Gestionar polítiques actives d’ocupació. Dinamitzar la borsa de treball municipal, prioritzant els celranencs i les celranenques en la incorporació a empreses establertes al municipi.

■ Acompanyar les persones aturades en la recerca de feina, garantint mensualment cursos pràctics (elaboració del currículum, ús de les TIC, com afrontar entrevistes…) i programes de formació ocupacional amb la finalitat de cobrir les necessitats que es detectin en els diferents sectors generadors d’ocupació.

■ Assessorar i acompanyar l’emprenedoria des de la gestació de la idea fins a la seva constitució.

■ Transformar l’Àrea de Promoció Econòmica per fer-la més efectiva i dinàmica. Obrir l’espai les hores necessàries per a cursos i activitats concretes.

■ Millorar i potenciar la col·laboració entre l’Ajuntament i el teixit empresarial de Celrà. Establir un calendari anual de visites i seguiment de totes les empreses situades a Celrà, per conèixer les seves necessitats, perspectives, ofertes laborals, necessitats formatives…

■ Mantenir el règim de lloguer a baix preu de les naus industrials municipals a través de concurs públic. Afavorir l’emprenedoria, l’ampliació de negoci i l’empresa establerta des de fa anys al municipi.

■ Continuar desenvolupant el Pla de desenvolupament estratègic de la Llera del Ter, treballant amb els municipis dels voltants per crear sinergies positives en tota la zona.

■ Donar suport i col·laborar amb noves iniciatives empresarials que ajudin a diversificar l’àmbit econòmic i laboral del poble.

■ Continuar donant suport al Mercat de Reciclatge i Brocanters i promoure que els visitants coneguin el patrimoni i l’oferta cultural del municipi.

■ Col·laborar en la creació de noves cooperatives amb valors socials i ajudar-les a l’hora de buscar finançament per començar.

■ Estudiar l’adhesió al programa Municipi Cooperatiu, impulsat per la Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya, que promou la implicació de les administracions locals, entitats i agents econòmics i socials en la difusió, creixement i consolidació de l’economia cooperativa al territori.

■ Crear un espai municipal de cotreball (coworking) per fomentar la col·laboració entre professionals de diferents àmbits compartint recursos. Es podria ubicar en el local de Promoció Econòmica actualitzant-ne les infraestructures necessàries (taules de treball, sala de reunions, subministraments, connexió Internet, impressores, etc.) i definint la gestió i el lloguer dels espais i/o serveis.

■ Crear un centre de dinamització territorial, conjuntament amb els agents del territori, que vinculi tots els elements del patrimoni local (el Ter, les Gavarres, els forns de calç i les mines, els refugis antiaeris i del camp d’aviació, les edificacions històriques, els productes locals, etc.) en un espai visitable que es podria ubicar a la torre Desvern. Aquest centre permetria concentrar activitats educatives i pedagògiques per a escoles, lloguer de material esportiu, gastronomia local, sales d’exposicions i conferències… i altres activitats i instal·lacions al seu voltant, com el projecte de parc de les olors.

■ Mantenir un cens de les parcel·les sense activitat del polígon per posar a disposició de les empreses que vulguin instal·lar-se al municipi.

■ Sensibilitzar les empreses del poble respecte dels principis de la responsabilitat social corporativa així com dels avantatges que comporta la seva aplicació.

■ Continuar donant suport a l’Associació de Comerciants de Celrà i a les activitats que organitzen (Fira del Comerç de Celrà, promocions…).

■ Mantenir l’actual acció política transversal per afavorir el comerç: descomptes del Carnet Jove, sorteig d’entrades mitjançant el comerç local…

■ Continuar oferint cursos formatius, d’innovació i renovació dels comerços.

■ Organitzar una consulta per redefinir l’espai actual del mercat setmanal, pels seus problemes d’accessibilitat, i decidir la idoneïtat o no de traslladar-lo a la plaça Catalunya.

■ Revisar la normativa legal referent a terrasses.

 

COMUNICACIÓ I NOVES TECNOLOGIES

Les millores realitzades en comunicació per part del consistori han d’agafar una nova embranzida amb la creació i aplicació d’un pla de treball que englobi totes les accions en aquest àmbit, inclòs el projecte ja iniciat de renovació dels webs municipals. Cal donar un nou impuls al butlletí municipal, consolidar la revitalització de Ràdio Celrà i alhora apostar per noves fórmules d’apropar la informació a la ciutadania. Presentem les propostes següents:

■ Elaborar un Pla de comunicació de l’Ajuntament per coordinar, racionalitzar i potenciar aquest àmbit i donar més visibilitat a la feina feta pel consistori.

■ Elaborar un Reglament d’ús i accés als mitjans públics de comunicació d’àmbit local per part dels grups municipals de l’Ajuntament.

■ Buscar fórmules per enregistrar, emmagatzemar i divulgar gravacions audiovisuals dels actes més destacats que se celebrin al municipi (per exemple, a través del jovent que realitzi el curs de vídeo).

■ Potenciar la participació ciutadana, d’entitats i col·lectius, en el butlletí d’informació municipal InfoCelrà i augmentar-ne i regularitzar-ne la periodicitat.

■ Continuar i finalitzar el projecte de renovació dels webs municipals.

■ Continuar apropant la ràdio local als alumnes de les escoles i de l’institut.

■ Estudiar alternatives al servei de connexió gratuïta Celrà sense Fils.

 

COOPERACIÓ I SOLIDARITAT

Mantindrem i potenciarem la participació a l’hora d’abordar les accions de cooperació i solidaritat, alhora que impulsarem la sensibilització en aquest àmbit. També continuarem fomentant els vincles amb el poble agermanat d’Alenyà. Aquestes són les nostres propostes:

■ Continuar impulsant i potenciant les activitats d’agermanament amb Alenyà.

■ Mantenir les taules participatives per decidir la destinació del fons reservat a accions de cooperació i solidaritat. Fomentar la participació en aquestes trobades.

■ Considerar els drets de la infància com una prioritat de les accions de cooperació.

■ Donar suport a les campanyes de boicot que es duen a terme contra els estats i organitzacions que violen els drets humans.

■ Potenciar la sensibilització i l’educació per la solidaritat a les escoles.