Programa municipal > Ciutadania

Acte d'animació infantil a la zona esportivaVolem millorar els processos i òrgans de participació ciutadana per afavorir una major implicació de la ciutadania i fer-los més àgils i efectius; continuar treballant, amb més eficàcia, per la igualtat de gènere, de les persones nouvingudes, amb diversitat funcional i de tots els col·lectius que requereixen una atenció preferent; mantenir l’èmfasi en les polítiques per al jovent i per a la gent gran; en definitiva, garantir la igualtat de drets i oportunitats per a tothom, escoltant sempre persones i entitats per conèixer i donar resposta a les seves necessitats.

 

PARTICIPACIÓ CIUTADANA

La creació de l’Àrea de Participació Ciutadana i els processos participatius engegats durant la legislatura han suposat un gran pas endavant per obrir l’Ajuntament a la ciutadania. Però queda molta feina per fer: cal avaluar i perfeccionar els mecanismes i òrgans creats, i aprovar i desplegar el ROM, una eina essencial de participació. Per això proposem les mesures següents:

■ Potenciar l’Àrea de Participació Ciutadana amb una partida pressupostària adequada i un pla de treball transversal.

■ Durant el primer any de la legislatura, aprovar el Reglament orgànic municipal i començar a desplegar les accions i òrgans de participació que preveu.

■ Aprofundir en els pressupostos participatius creant espais de debat per tal que els veïns i veïnes mostrin les seves preferències entre diferents projectes proposats.

■ Reglamentar el funcionament dels pressupostos participatius i revisar periòdicament el reglament en funció dels resultats.

■ Avaluar el funcionament que han tingut els consells municipals i les comissions de treball durant la legislatura per tal de redefinir, si cal, les seves funcions, competències i objectius i fer-los més àgils i efectius.

■ Promoure consultes populars vinculants en decisions d’interès municipal o general.

■ Davant la demanda ciutadana de millorar els espais de participació, potenciar i donar suport a la creació d’associacions de veïns o d’altres espais com taules veïnals.

 

IGUALTAT

La igualtat de drets i condicions per a tots els col·lectius, especialment els més susceptibles de patir algun tipus de discriminació, és decisiva per aconseguir un poble cohesionat. Continuarem treballant per eradicar les desigualtats per raó de gènere, d’orientació sexual, procedència, diversitat funcional, etc., reforçant la mediació com a forma de resoldre conflictes i millorar la convivència. Proposem les mesures següents:

■ Crear un Consell de Dones com a espai de trobada, de debat i d’acció obert a totes les dones del poble, que reculli les necessitats de les celranenques, que incideixi i que tingui capacitat decisòria en les polítiques del govern municipal, amb l’objectiu de fomentar i introduir la perspectiva de gènere en tota l’activitat del poble, dins i fora de les institucions.

■ Crear un espai de treball comunitari per dinamitzar programes de sensibilització, prevenció i intervenció en temes de gènere i diversitat en equitat, posant la comunitat en el centre del canvi i la transformació social.

■ Incloure la perspectiva de gènere en tots els àmbits de les polítiques públiques municipals.

■ Implementar els protocols de prevenció de la violència de gènere, sent sensibles a la necessitat d’abordar la violència de gènere entre el jovent.

■ Formar el personal tècnic i polític de l’Ajuntament en perspectiva de gènere, per tal de garantir que la transversalitat de l’enfocament de gènere sigui efectiva.

■ Fer difusió i formació, mitjançant tallers i xerrades, de la Llei contra l’homofòbia entre el personal de l’Ajuntament, del CAP, dels centres educatius i la població en general.

■ Organitzar actes institucionals el dia contra l’homofòbia, 17 de maig, i el dia de l’alliberament LGTB, 28 de juny.

■ Crear un punt d’acollida a les persones nouvingudes.

■ Potenciar la figura del mediador o mediadora cultural per tal de facilitar i impulsar la relació intercultural entre les diferents comunitats que conviuen al poble.

■ Considerar la inclusió de la diversitat funcional com a element transversal d’atenció preferencial en totes les línies d’acció política, especialment a l’hora de desplegar el Pla d’accessibilitat.

■ Organitzar cursos de formació en temes relatius a l’atenció de les diverses discapacitats adreçats als professionals i voluntaris dedicats a l’educació i al lleure.

■ En els actes en què es requereixi, disposar d’un/a intèrpret per a persones sordes.

 

GENT GRAN

La gent gran d’un municipi és un dels seus valors més importants, per la seva capacitat de transmetre coneixements i experiència. Cal fomentar la seva participació activa en la vida del poble així com garantir que mantenen unes condicions de vida òptimes. Continuarem treballant en aquest àmbit amb les mesures següents:

■ Analitzar el funcionament del nou servei de transport adaptat per a les persones grans amb problemes de mobilitat, i valorar la possibilitat d’ampliar-lo.

■ Establir un conveni amb la Universitat de Girona per obrir una aula universitària per a la gent gran.

■ Mantenir i millorar els serveis de l’oficina municipal de la gent gran: Espai Respir, tallers de memòria, atenció psicològica a familiars i cuidadors/es, dinamització del casal, excursions, manteniment de la salut, festes, cursos, xerrades, etc.

■ Mantenir la subvenció per a la festa de l’Homenatge a la Vellesa del municipi i els ajuts a l’entitat que gestiona el casal Can Ponac.

■ Organitzar una excursió trimestral per visitar espais d’interès.

■ Continuar comptant amb la participació de la gent gran en la presa de decisions de projectes culturals, com la tria de grups musicals per la Festa Major.

■ Impulsar la creació d’un banc d’ajudes tècniques per poder cedir en préstec crosses, cadires de rodes, etc. a persones que els necessitin durant un període determinat.

 

JOVENTUT

El Pla local de joventut de Celrà ha esdevingut un referent per desenvolupar programes innovadors com el Consell Infantil. L’Àrea també ha donat suport a l’autoorganització del jovent amb el Casal El Moll. Continuarem treballant per promoure la participació, formació i ocupació dels joves del poble amb les propostes següents:

■ Continuar oferint i ampliar, si és necessari, l’oferta d’aules d’estudi amb ambient adequat de treball.

■ Treballar conjuntament amb les entitats d’educació en el lleure per tal de desenvolupar diferents projectes de serveis al poble.

■ Afavorir les relacions interculturals des d’àmbits com l’educació en el lleure.

■ Consolidar i reforçar els projectes de participació com el Consell Infantil, els pressupostos participatius de l’Àrea de Joventut i els programes orientats a formació i ocupació com la Brigada Jove

■ Crear lligams intergeneracionals entre els joves i altres col·lectius i entitats del poble.

■ Consolidar el Casal Popular de Joves El Moll i treballar per fer-lo un espai integrador.

■ Organitzar cursos de director/a d’activitats d’educació en el lleure i mantenir els de monitor/a.

■ Crear un espai d’assessorament o xerrades sobre estades i ofertes formatives i laborals a l’estranger.

■ Cercar subvencions europees o d’altres institucions per tal d’afavorir la inserció laboral dels joves.

■ Actualitzar el Pla local de joventut.