Programa municipal > Territori

Imatge de CelràVolem seguir construint un poble pensat per a les persones, integrat al territori i que garanteixi el dret a l’habitatge; un poble més sostenible i amb major biodiversitat; un poble bel·ligerant contra el malbaratament dels recursos, que protegeixi el seu patrimoni arquitectònic i natural i que continuï avançant cap al residu zero.

 

URBANISME

Durant molts anys el planejament urbanístic de Celrà va estar més subjecte a interessos particulars que a l’interès general. Cal continuar corregint antics errors i afavorint la cohesió urbana, millorar la imatge del poble i resoldre les problemàtiques concretes dels barris, sempre de la mà dels veïns i veïnes i amb polítiques sostenibles. Plantegem les propostes següents:

Planejament i actuacions generals

■ Prioritzar el desenvolupament de zones cohesionadores del municipi, donant preferència als carrers transversals a les grans vies longitudinals del poble (ctra. Palamós, ctra. Juià, etc.) per millorar la interconnexió de la trama urbana.

■ Millorar la senyalització dels carrers del municipi, així com de les rutes per les Gavarres.

■ Fer les modificacions de planejament necessàries perquè el sòl tingui la qualificació que li correspon segons el seu ús (per exemple, la zona de la torre Desvern).

■ Elaborar un text refós del POUM per tal d’agrupar totes les modificacions que s’han anat realitzant, així com la tramitació d’algunes modificacions puntuals, per tal de garantir un desenvolupament urbanístic més sostenible.

■ Continuar bonificant l’impost de construcció en les noves edificacions que compleixin criteris d’eficiència energètica, integració paisatgística, etc.

■ Continuar millorant les connexions entre els diversos espais verds, els parcs i les zones de lleure a fi de crear recorreguts verds per gaudir de la salut, el lleure i l’esport. Aquests espais verds han de permetre una transició fluïda i agradable entre les Gavarres i la plana del Ter.

■ Continuar millorant la imatge dels enjardinaments dels accessos principals al poble i de la via urbana (parcs, jardins, escocells) mitjançant plantacions autosuficients d’espècies autòctones, més sostenibles i que requereixen menys manteniment.

■ Fer pedagogia i campanyes de sensibilització per mantenir el poble més net.

■ Garantir el manteniment de les parcel·les privades, siguin de construcció o no, per tal d’evitar perills per als veïns i veïnes i deteriorament de l’espai públic.

■ A petició de les comunitats de veïns, municipalitzar els espais verds o l’enllumenat de comunitats privades que tenen ús públic.

■ Millorar la pavimentació de les voreres en alguns trams, arribant a acords amb els propietaris. Reasfaltar els carrers que presenten calçades molt deteriorades.

■ Davant les dificultats d’aplicar sancions, buscar fórmules per exercir mesures de pressió sobre les entitats financeres que mantenen habitatges desocupats.

■ En totes les actuacions urbanístiques, garantir la participació ciutadana amb processos informatius previs i procurant que tots els agents implicats i els veïns i veïnes afectats puguin exposar els seus arguments.

Actuacions concretes per barris

■ Abordar un projecte d’integració paisatgística del polígon industrial, per tal de disminuir el seu impacte paisatgístic i millorar la seva imatge, mitjançant la plantació d’arbres, en col·laboració amb els viveristes i cercant finançament de fons europeus.

■ Estudiar l’arranjament de la zona del carrer Cabanya: il·luminació, asfaltatge, sentits de circulació, aparcament, etc. Desenvolupar el planejament previst en diferents punts del carrer i en les vies adjacents, com el carrer Cau de les Goges.

■ Esponjar la zona de la carretera de Palamós adquirint o permutant solars, o arribant a acords amb propietaris, per crear espais d’ús ciutadà: aparcaments, zones verdes, parcs infantils…

■ Elaborar un projecte integral de revitalització, neteja i embelliment del carrer de Sant Feliu.

■ Continuar amb el pla d’ajudes per a la reforma i millora de les façanes del Barri Vell.

■ Desenvolupar mínimament el carrer Germans Sàbat des de la plaça del Mercat fins al pont d’en Palahí per permetre la convivència entre vianants, ciclistes i turismes.

 

MOBILITAT

Garantir la circulació segura de vianants, especialment persones amb mobilitat reduïda, gent gran, famílies i mainada, és la primera prioritat d’acció de les polítiques de mobilitat. Per això cal promoure la circulació responsable i esmerçar esforços a reduir els problemes de trànsit, traslladant amb insistència les reivindicacions ciutadanes als òrgans responsables allà on l’Ajuntament no té competències. També cal continuar potenciant l’ús de la bicicleta i millorant i ampliant el carril bici fins on sigui possible. Proposem les mesures següents:

■ Crear i senyalitzar adequadament itineraris segurs per anar a l’escola, per fomentar que la mainada es desplaci als centres educatius a peu i de manera autònoma i segura.

■ Actualitzar i activar el Pla d’accessibilitat del municipi, amb compromís de despeses i calendari d’execució, després d’un procés participatiu amb les persones amb discapacitat, mobilitat reduïda, etc. i entitats i experts que treballen en aquest àmbit.

■ Estudiar els punts on es pot reduir el pas de vehicles privats i crear zones de vianants parcials o totals, ben delimitades i amb pilones mòbils.

■ Establir les mesures adients (semàfors, controls de velocitat) per evitar l’excés de velocitat en determinats carrers (ctra. de Palamós, ctra. de Juià…).

■ Ampliar les zones 30 per reduir la velocitat rodada en certs carrers en funció de les necessitats dels veïns i usuaris.

■ Mantenir la reivindicació de desafectar la C66 al seu pas per Celrà. Intentar reduir els problemes de trànsit i seguretat de la carretera induint el pas de camions pel carrer Ter i el de turismes pel carrer Pirineus. Reclamar a la Generalitat que assumeixi el cost del reasfaltatge del carrer Ter.

■ Continuar les millores al carril bici i la seva ampliació en funció de les subvencions rebudes. Treballar amb Bordils per unir les dues poblacions.

■ Elaborar el projecte de carril bici entre Celrà i Girona. Estudiar-ne la viabilitat econòmica i buscar subvencions europees per poder dur-lo a terme.

■ Garantir un carril bici lliure d’obstacles i ben senyalitzat que permeti accedir a les zones d’interès paisatgístic, patrimonial o natural. Senyalitzar les diferents rutes de la zona del Ter.

■ Promoure l’ús de la bicicleta i de la mobilitat a peu amb un programa per incentivar el seu ús quotidià.

■ Promoure un programa d’ús compartit del vehicle privat, sobretot en la zona del polígon industrial, per mitjà d’una campanya de sensibilització a les empreses.

■ Promoure, en la mesura del possible, l’ús del transport públic (autobús i tren) per als desplaçaments comarcals i sobretot amb l’enllaç a Girona. Reivindicar a l’ATM el compliment dels horaris de bus i a la RENFE l’increment de freqüència dels trens de rodalies, especialment en hores punta.

■ Apostar per la mobilitat elèctrica en cas de renovació d’algun vehicle municipal.

 

MEDI AMBIENT

La implantació de la recollida porta a porta ha permès assolir fins a un 80% de reciclatge, invertint la tendència anterior. Amb les accions de millora de l’eficiència energètica dels equipaments han permetre s’ha reduït l’emissió global de CO2 del municipi. Aquestes i altres mesures, a més, han comportat un important estalvi econòmic a la hisenda municipal. Per tant, continuarem apostant per polítiques decidides de reducció de l’efecte de la petjada ecològica sobre el territori, revisant-les i millorant-les periòdicament amb la participació de la ciutadania. No ens podem permetre deixar un món insostenible per a les generacions futures i per això proposem:

Energia i aigua

■ Continuar millorant l’eficiència energètica i reduint la despesa energètica dels carrers i dels equipaments municipals potenciant la substitució de l’enllumenat del poble per llums tipus LED i apostant per la biomassa i altres energies renovables.

■ Elaborar un Pla de contingència per garantir el subministrament energètic en el municipi en situació de crisis energètiques i interrupcions dels subministraments d’electricitat i/o combustibles.

■ Estudiar l’ús de carbó actiu a la potabilitzadora per millorar la qualitat de l’aigua.

■ Continuar reclamant a l’ACA l’ampliació de la depuradora, que es troba al límit de capacitat i puntualment es desborda.

Gestió de residus

■ Crear una planta agrícola de compostatge o planta de compostatge descentralitzada de residus orgànics urbans, aprofitant també els residus de la poda dels parcs i jardins de propietat municipal. Estudiar la seva ubicació idònia a la zona del Ter.

■ Aprofitar el compost obtingut per a la seva comercialització i aplicació agrícola o forestal.

■ Fer una nova campanya d’incentivació del compostatge casolà i bonificar les famílies que en realitzin.

■ Adoptar mesures de prevenció de residus i de compra verda en el funcionament de l’Ajuntament.

■ Promoure la reutilització i els circuits de reparació de productes i facilitar l’accés d’empreses d’economia social als productes reutilitzables.

■ Mantenir un sistema d’incentius econòmics per promoure la prevenció de residus i la participació en la recollida selectiva en quantitat i qualitat.

■ Repetir periòdicament l’enquesta sobre el porta a porta i les taules de participació per tal d’anar detectant problemes i necessitats del servei i implementar solucions.

■ Implantar el servei de minideixalleria itinerant pels barris. Avaluar-ne el funcionament i instal•lar-ne de noves si escau.

■ Mantenir les recollides de reforç de fracció orgànica els mesos de més calor, i de paper-cartró els dimecres alterns.

■ Millorar i fer més accessibles els punts de recollida de residus dels disseminats.

■ Reforçar la campanya de conscienciació de la ciutadania perquè recicli correctament.

■ Treballar amb els pobles veïns per minimitzar les conseqüències de la fuga de residus entre municipis.

■ Continuar les campanyes per reduir l’ús de bosses de plàstic en el comerç urbà.

Protecció de la biodiversitat

■ Incrementar la biodiversitat de tota la flora i la vegetació del poble amb un estudi de les espècies i plantacions per obtenir un ric panorama d’arbrat, arbust i flor que permeti gaudir dels canvis estacionals.

■ Mantenir i aprofundir la política de reducció d’herbicides potencialment tòxics (ja iniciada durant aquest mandat) mitjançant la cerca i aplicació d’alternatives sostenibles, la realització de xerrades i campanyes informatives, etc. en col·laboració amb altres municipis que han engegat iniciatives similars, entitats, universitats… En concret, eradicar l’aplicació d’herbicides amb glifosat, recentment inclòs dins la llista de substàncies probablement carcinògenes de l’OMS.

Gestió forestal

■ Continuar donant suport a l’Agrupació de Defensa Forestal i l’Associació de Propietaris de Boscos de Celrà.

■ Estudiar conjuntament amb propietaris forestals, ADF, etc. la instauració d’un servei de silvopastura (pastura del sotabosc), amb ramats adaptats a les característiques de la zona, per prevenir incendis forestals i revalorar l’ofici de pastor/a.

■ Mantenir nets i en bon estat els boscos perimetrals del municipi i les pistes forestals per tal de garantir-hi l’accés de vehicles en cas d’emergències sanitàries, extinció d’incendis, etc.

Foment de l’autosuficiència

■ Fer difusió mitjançant xerrades, documentals… de les conseqüències del canvi climàtic, de l’esgotament dels recursos energètics i de les iniciatives per mitigar-ne els efectes, tant globalment com a nivell local.

■ Incentivar els horts municipals i promoure la creació d’horts i galliners. Donar suport a les cooperatives de consum.

■ Promoure sistemes de recollida d’aigua de pluja en els habitatges. Estudiar la possibilitat de recuperar i rehabilitar pous en desús.

Benestar animal

■ Vetllar des de la regidoria de Medi Ambient pel compliment de la llei de protecció animal i les normatives municipals al respecte. Prohibir els espectacles amb cap mena d’animals sense excepcions.

■ Recollir els animals abandonats o perduts, o en el cas que no sigui possible, concertar el servei amb associacions de protecció i defensa animal. Rescatar els animals de companyia si hi ha indicis que se’ls maltracta o tortura, si presenten símptomes d’agressions físiques, desnutrició, etc.

■ Conscienciar i educar els infants des de les escoles en l’estima, la tinença responsable i el respecte als animals. Promoure campanyes per a l’adopció responsable d’animals de companyia.

■ Construir i mantenir àrees d’esbarjo habilitades per a gossos, tancades adequadament, amb espai perquè puguin córrer, amb ombres, bancs per seure, dispensadors de bosses i contenidors per dipositar els excrements.

■ Cercar assessorament i finançament d’institucions supramunicipals (Diputació), així com la col·laboració de persones i entitats voluntàries del municipi, per posar en marxa un programa de protecció i control de colònies de gats de carrer, per tal d’evitar la superpoblació, reduir els riscs sanitaris i millorar la qualitat de vida dels animals.

 

PATRIMONI

Les accions vinculades al patrimoni s’han de continuar treballant des d’una perspectiva àmplia que englobi l’educació, la cultura, el lleure, l’esport i el turisme, per tal d’apropar el coneixement del passat i el present del poble als veïns i veïnes del municipi i a les persones que ens visiten. En aquesta línia fem les proposes següents:

■ Engegar un programa anual de visites al patrimoni (natural, arquitectònic, cultural, etc.) del poble.

■ Promocionar els itineraris paisatgístics del municipi per tal de continuar posant en valor el paisatge com un recurs de gran importància.

■ Engegar un procés participatiu per atorgar un ús ciutadà a la casa Feliu un cop finalitzades les obres de rehabilitació de l’immoble.

■ Continuar les campanyes d’excavacions al castell de Mabarrera i la torre Desvern.